Statut Fundacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo Dom” a w stosunkach międzynarodowych nazwę w wersji anglojęzycznej „Foundation for People with Mental Retardation” zwana jest dalej Fundacją. Ustanowiona została przez Marię Bulenda, Henryka Kalińskiego, Danutę Kamińską, Danutę Krężlewicz, Stanisławę Kurlenda, Teresę Olizar, Elżbietę Uklańską, Antoniego Turyczyna i Kazimierza Zabłockiego zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w Biurze Notarialnym w Warszawie dnia 12.12.1991 roku, repetytorium A nr 14381/91, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz.U.Nr 21, poz.97, ze zm./ oraz ustawy z dnia 24.04.2003 /Dz.U 96 poz 873/ o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin..

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4.

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji, oraz może przyjmować zlecenia organizacji rządowych i pozarządowych zgodnie z jej statutowymi celami.

2. Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane w dalszych punktach statutu „osobami bliskimi”

b) przekazać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele jest Minister Opieki Społecznej.

§ 6.

Fundacja może być członkiem organizacji pozarządowych i współpracować z innymi fundacjami w kraju i za granicą mającymi podobne cele.

§ 7.

Fundacja posiada prawo używania pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 9.

Celem Fundacji jest:

1. organizowanie i udzielanie pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym w zakresie rewalidacji i rehabilitacji
2. zapewnianie opieki wychowawczej, medycznej i prawnej osobom z upośledzeniem umysłowym
3. aktywizowanie i wspomaganie indywidualne i społeczne do większej samodzielności życiowej osób z upośledzeniem umysłowym
4. integracja środowiskowa osób z upośledzeniem umysłowym
5. troska o warunki bytowe osób z upośledzeniem umysłowym
6. niesienie pomocy rodzinom osób z upośledzeniem umysłowym
7. kształtowanie opinii publicznej w kierunku zmiany postaw wobec osób z upośledzeniem umysłowym
8. aktywizacja zawodowa osób z upośledzeniem umysłowym.

§ 10.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności użytku publicznego.
2. Działalnością odpłatną jest:

b) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
c) organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i konferencji służących realizacji celów Fundacji.
d) sprzedaż darów i wyrobów wytworzonych przez podopiecznych Fundacji

3. Działalnością nieodpłatną jest:

a) objęcie wszechstronną opieką medyczną i rehabilitacyjną osób z upośledzeniem umysłowym
b) tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków rehabilitacji i rewalidacji
c) organizowanie i zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym usług socjalno-bytowych w miejscu ich zamieszkania, udzielanie osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom pomocy materialnej w miarę możliwości Fundacji, współpracę z instytucjami i organizacjami państwowymi i społecznymi zajmującymi się problemami osób z upośledzeniem umysłowym
d) organizowanie działalności oświatowej i publicystycznej poświęconej problematyce osób z upośledzeniem umysłowym
e) organizowanie imprez kulturalno-artystycznych m.in., spotkań, festynów, plenerów i kiermaszy na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym
f) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób z upośledzeniem umysłowym
g) organizowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej związanej z popularyzacją wiedzy o potrzebach i problemach osób z upo

§ 11.

Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 12.

Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 12.000.000 zł (dwanaście milionów w momencie zarejestrowania Fundacji w 1991 roku).
2. Darowizny, spadki, zapisy.
3. Nieruchomości i ruchomości.
4. Dotacje władz państwowych i instytucji.
5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
6. Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 13.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 14.

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Cały uzyskany przez Fundacje dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 15.

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

§ 16.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorujących niezależnym od organu zarządzającego.

§ 17.

1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy.
2. Do Rady Fundacji mogą być powołane uchwałą Rady inne osoby rekomendowane przez Fundatorów zamieszkałe na terenie Polski, które złożą pisemne oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady.
3. Decyzję o rozszerzeniu składu Rady Fundacji, a także decyzję o odwołaniu osób wchodzących w jej skład z wyjątkiem osób będących Fundatorami podejmuje sama Rada.
4. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością przez pozostałych członków Rady w następujących przypadkach:

a) działanie na szkodę Fundacji
b) utrata praw publicznych
c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu
d) utrata zaufania Rady Fundacji

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa
b) w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych
c) śmierci członka
d) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji w Radzie
e) odwołania przez Radę Fundacji

6. Rezygnacja wszystkich członków Rady Fundacji może nastąpić dopiero po powołaniu jej nowego składu.
7. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji.
8. Między członkiem Rady Fundacji a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.
9. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 18.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji mogą natomiast otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia swoich funkcji lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi / Dz.U. Nr 26, poz. 306 z 2001 roku, Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, Nr 113, poz. 984 z 2002 roku, Nr 45, poz 391 i Nr 60, poz. 535 z 2003 roku.

§ 19.

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom.
3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu, z tym, iż wymagana jest obecność Przewodniczącego. Jeżeli jest równa liczba głosów to decyzję podejmuje Przewodniczący.
5. O terminie posiedzenia Rady Fundacji, jego miejscu i porządku obrad powiadamia się każdego członka Rady na piśmie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą jego odbycia.

§ 20.

Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji w każdym czasie i we wszystkich dziedzinach.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
4. Ocena pracy Zarządu i przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji oraz udzielania członkom Zarządu absolutorium.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §§ 35, 37, 38.
6. Propagowanie na zewnątrz celów Fundacji i programów jej działania.

§ 21

1. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub Fundatorów zgłoszony na piśmie.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego ZARZĄD FUNDACJI.

§ 22.

1. Zarząd Fundacji jest organem kierującym bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

§ 23.

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków w tym z Prezesa Fundacji wybieranego przez Zarząd Fundacji z pośród Członków Zarządu.
2. Członkiem Zarządu może być Fundator lub osoba rekomendowana przez Radę Fundacji.
3. W skład Zarządu mogą wchodzić członkowie Rady Fundacji, z tym, że na czas pełnienia funkcji w Zarządzie ich członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu.

§ 24.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
3. przejmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów
4. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych
5. powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji
6. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej
7. występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu oraz likwidacji Fundacji
8. przedstawianie właściwemu Ministrowi po przyjęciu przez Radę Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 26.

Dla potrzeb administracyjno – organizacyjnych Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji oraz zatrudnić Dyrektora Biura Fundacji.

§ 27.

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.

§ 28.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

§ 29.

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§ 30.

Ustanie funkcji członka Zarządu może nastąpić na skutek:

a) rezygnacji
b) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji
c) odwołania przez Radę Fundacji
d) śmierci

§ 31.

Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w następujących przypadkach:

a) działanie na szkodę Fundacji
b) utraty praw publicznych
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu
d) utraty zaufania Rady Fundacji

Rozdział V
Zmiana statutu

§ 32.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 33.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VI
Połączenie z inną Fundacją.

§ 34.

1. Fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotny cel Fundacji.

§ 35.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swojej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 36.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

§ 37

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji

§ 38

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 39.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego – właściwego dla Fundacji.