O Fundacji

Fundacja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną „DOM”
powstała w 1991 roku z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych. Podstawową działalnością Fundacji, jest prowadzenie od 1994 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30-tu osób z upośledzeniem umysłowym, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.09.1997 r. i z dnia 26.08.1998 r. Fundacja „DOM” działa w zakresie pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 i 874).

W marcu 2005 r uzyskaliśmy stosowny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod poz. Nr 35680 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 72 z dnia 13 kwietnia 2005.

Nasze Cele

  • Organizowanie i udzielanie pomocy osobom

    z upośledzeniem umysłowym w zakresie rewalidacji
    i rehabilitacji.
  • Aktywizowanie i wspomaganie indywidualne i społeczne do większej samodzielności życiowej.
  • Integracja środowiskowa.
  • Kształtowanie opinii publicznej w kierunku zmiany postaw wobec osób z upośledzeniem.

  • Aktywizacja zawodowa.

Zarząd Fundacji

mgr Teresa Olizar – Prezes
Urszula Nowaczyk – v-ce Prezes